Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over schoolzaken die de leeromgeving kunnen beïnvloeden. De MR levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. Belangrijke besluiten worden aan de MR voorgelegd ter instemming. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld het schoolplan, regels op het gebied van veiligheid en gezondheid en het beleid met betrekking tot het verrichten van ondersteunende werkzaamheden door ouders.

Bij andere besluiten wordt de MR om advies gevraagd, zoals bijvoorbeeld bij het besteden van de middelen die de school ontvangt, het deelnemen aan onderwijskundige experimenten, de taakverdeling op school, de vakantieregeling enz.

De MR heeft ook een signalerende functie en kan knelpunten voorleggen bij de schoolleiding. De MR is samengesteld uit vier personeelsleden en drie ouders. De vergaderingen vinden iedere 6-7 weken plaats.

De MR is te bereiken via mail: MR@praktijkcollegetilburg.nl

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Naast de MR van de school hebben we ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) binnen Biezonderwijs. De GMR behandelt bovenschoolse zaken en heeft hierover instemmingsrecht of adviesrecht. De GMR wordt gevormd door een afvaardiging van de personeels- en de oudergeleding van Stichting Biezonderwijs. Zij komt circa 6 keer per schooljaar bijeen. Voor bovenschoolse zaken hebben de MR leden hun advies- en instemmingsrecht gedelegeerd aan de GMR.